12V RGB WS2815

12V RGB TM1934

24V RGB TM1934

24V  RGB  DMX512